09369311190

براساس تاریخ ثبت

لیست فایل های فروش

فایل فوری
فروش ویلایی دو طبقه 101 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000371
 • تاریخ ثبت: 1399/04/05
فایل ویژه
فروش آپارتمان 82 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 390,000,000 تومان

 • شناسه: 1000370
 • تاریخ ثبت: 1399/03/26
فایل ویژه
فروش ویلایی دو طبقه 184 متری

واقع در آبادان کوی کارگر

قیمت: 155,000,000 تومان

 • شناسه: 1000368
 • تاریخ ثبت: 1399/03/24
فایل فوری
فروش آپارتمان 100 متری

واقع در آبادان امیری

قیمت: 500,000,000 تومان

 • شناسه: 1000367
 • تاریخ ثبت: 1399/03/23
فایل فوری
فروش آپارتمان 104 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 468,000,000 تومان

 • شناسه: 1000366
 • تاریخ ثبت: 1399/03/23
فایل فوری
فروش آپارتمان 95 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 427,500,000 تومان

 • شناسه: 1000365
 • تاریخ ثبت: 1399/03/23
فایل فوری
فروش ویلایی تک 105 متری

واقع در آبادان ذوالفقاری

قیمت: 535,000,000 تومان

 • شناسه: 1000364
 • تاریخ ثبت: 1399/03/22
فروش ویلایی تک 75 متری

واقع در آبادان اروسیه

قیمت: 27,000,000 تومان

 • شناسه: 1000362
 • تاریخ ثبت: 1399/03/19
فایل ویژه
فروش ویلایی دو طبقه 180 متری

واقع در آبادان امیرآباد

قیمت: 1,700,000,000 تومان

 • شناسه: 1000361
 • تاریخ ثبت: 1399/03/19
فایل فوری
فروش آپارتمان 107 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000357
 • تاریخ ثبت: 1399/03/18
فروش دوبلکس 105 متری

واقع در آبادان اروسیه

2 خوابه , قیمت: 600,000,000 تومان

 • شناسه: 1000355
 • تاریخ ثبت: 1399/03/06
فایل ویژه
فروش آپارتمان 108 متری

واقع در آبادان امیری

قیمت: 570,000,000 تومان

 • شناسه: 1000353
 • تاریخ ثبت: 1399/02/31
فروش تجاری 23 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000351
 • تاریخ ثبت: 1399/02/28
فروش زمین و کلنگی 125 متری

واقع در آبادان امیری

قیمت: 587,500,000 تومان

 • شناسه: 1000350
 • تاریخ ثبت: 1399/02/28
فایل فوری
فروش آپارتمان 90 متری

واقع در آبادان امیرآباد

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000349
 • تاریخ ثبت: 1399/02/28